Razem przeciwko kryzysowi

Europejski Pakt Solidarności – to plan Europejskiej Partii Ludowej na walkę z pandemią, wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym i skutkami społecznymi.

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, Europejska Partia Ludowa zaproponowała PAKIET SOLIDARNOŚCI, który ma służyć połączeniu sił w skutecznej walce z koronawirusem oraz pomocy w przezwyciężeniu negatywnych skutków epidemii dla gospodarki.

PAKT SOLIDARNOŚCI to 5 filarów:

 • skuteczniejsza odpowiedź na wyzwania zdrowotne covid-19
 • zmniejszenie liczby zachorowań, aby zapobiec przeciążeniu służby zdrowia
 • natychmiastowe zabezpieczenie sprzętu ochronnego dla służby zdrowia i innych
 • pomoc najbardziej poszkodowanym ludziom, firmom i regionom
 • plan na przyszłość – stworzenie systemu reagowania na grożące nam kryzysy

Europejczycy odczuwają niepewność spowodowaną przez koronawirusa, wielu z nas straciło lub może stracić bliskich i znajomych. Europa może przetrwać ten kryzys tylko wtedy, gdy rodzina europejska będzie solidarna i odpowiedzialna. My, Europejczycy, przeżyliśmy razem ciężkie czasy. Poradzimy sobie również tym razem.

Aby zareagować na nadzwyczajną i poważną sytuację spowodowaną przez COVID-19, grupa EPP w Parlamencie Europejskim proponuje PAKIET SOLIDARNOŚCI obejmujący natychmiastowe środki, mające na celu zwalczenie epidemii wirusa, pomoc osobom dotkniętym chorobą, ochronę naszych rodzin, pracowników i osób najbardziej narażonych, wsparcie naszych przedsiębiorstw. Przewidziany jest też długoterminowy plan wzmocnienia reakcji Europy na podobne kryzysy w przyszłości.

Grupa EPP chce przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy walczą z wirusem na pierwszej linii frontu: lekarzom i pielęgniarkom, ratownikom medycznym, opiekunom i laborantom, producentom żywności i sklepikarzom, pracownikom transportu i poczty, policji i innym służbom oraz ich rodzinom. Jednak wszyscy mamy do odegrania pewną rolę. Pozostając w domu lub zachowując dystans, aby chronić osoby szczególnie narażone. Nie pokonamy tego kryzysu, działając jedynie na własną rękę. Ani przez przeciwstawianie kompetencji krajowych kompetencjom europejskim. Możemy temu zaradzić tylko wtedy, gdy będziemy współpracować. Wszyscy jesteśmy teraz zobowiązani do wspólnego działania.

Nasz pakt solidarności opiera się na pięciu konkretnych filarach działania. Proponujemy:

1.Skuteczniejsza odpowiedź na wyzwania zdrowotne covid-19

Skuteczniejsza odpowiedź na wyzwania zdrowotne covid-19

Systemy opieki zdrowotnej i szpitale są maksymalnie obciążone. UE powinna być gotowa, w miarę możliwości, organizować solidarność między państwami członkowskimi. Chcemy, aby nastąpiło:

 1. Ustanowienie unijnej jednostki koordynującej reagowanie medyczne, działającej jako centrum informacji i koordynacji – w tym do wspólnego zaopatrzenia w leki, sprzęt i wyposażenie ochronne. Powinien też powstać zespół reagowania kryzysowego, który będzie w stanie dostarczyć niezbędne zapasy, sprzęt medyczny oraz personel medyczny do Państwa członkowskiego, które doświadczy nagłego wzrostu liczby infekcji;
 2. Unijna jednostka koordynacyjna powinna również działać jako punkt kontaktowy, posiadać bazę danych dostępnych łóżek na oddziałach intensywnej opieki w czasie rzeczywistym, koordynować, w stosownych przypadkach, transgraniczne przekazywanie krytycznie chorych pacjentów do szpitali w innych państwach członkowskich, które nadal mają możliwości leczenia. W razie potrzeby siły wojskowe powinny zapewniać wsparcie logistyczne i pomagać władzom regionalnym oraz służbom ratunkowym w zakładaniu szpitali polowych, zapewniając w razie potrzeby możliwości transportu powietrznego (potencjalnie wykorzystując Europejskie Dowództwo Transportu Lotniczego i istniejące struktury NATO). Z zadowoleniem przyjmujemy wytyczne opublikowane w tym zakresie przez Komisję Europejską, a także udzielone wsparcie finansowe i wzywamy wszystkie państwa członkowskie do jak największego udziału;
 3. Odrzucenie wszystkich krajowych zakazów wywozu leków i sprzętu medycznego do innych państw członkowskich UE; Komisja Europejska powinna zbadać wszelkie sposoby zapobiegania zmianie środków krajowych na prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku i koordynować zmianę przeznaczenia zdolności produkcyjnej do produkcji tych produktów, w szczególności: żel dezynfekujący, wentylatory, wyposażenie ochronne, a także łączenie i koordynowanie cyfrowych zdolności produkcyjnych, takich jak drukowanie 3D, które mogą przyczynić się do produkcji niezbędnego sprzętu. Władze UE i krajowe muszą wydać na czas określony patenty i prawa własności intelektualnej związane z projektami respiratorów medycznych oraz na leki, których brakuje w zaopatrzeniu. Zdecydowanie popieramy przedłużenie okresu przejściowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, aby skoncentrować wszystkie wysiłki na produkcji materiałów;
 4. Zintensyfikowanie badań medycznych w UE, aby umożliwić szybkie efekty badań nad szczepionką, a także leczenia przeciwko infekcji koronawirusa. Europejska Agencja Leków powinna przyspieszyć procedury testowania i zatwierdzania leków lub szczepionek związanych z COVID-19, natomiast jednostka koordynująca powinna koordynować dostępność miejsc produkcji szczepionek, aby zapewnić, że po ich udostępnieniu setki milionów szczepionek będzie można wyprodukować w krótkim czasie okres czasu i udostępnić po uczciwej cenie, z uwzględnieniem inwestycji publicznych w te badania;
 5. Zapewnienie, aby państwa członkowskie zwracały wystarczającą uwagę na skutki kryzysu dla zdrowia  psychicznego i zorganizowały ogólnounijną kampanię na rzecz zdrowia psychicznego, doradzając obywatelom, jak chronić dobrostan psychicznym w tych nowych okolicznościach i informując ich, gdzie w razie potrzeby szukać porady;
 6. Zagwarantować bezpieczeństwo i ochronę najbardziej potrzebujących, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych i zagrożonych przemocą domową, w tym poprzez zapewnienie alternatywnych schronień w okresach zamknięcia;
 7. Zwrócenie szczególnej uwagi na społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, mniejszości narodowe, a zwłaszcza Romów, przy opracowywaniu strategii walki z COVID-19;
 8. Wezwanie do uruchomienia Europejskiego Korpusu Solidarnościw celu wsparcia naszych społeczeństw, jak tylko zniesione zostaną ograniczenia w przemieszczaniu się, oraz do rozszerzenia mandatu wolontariuszy pomocy UE, aby umożliwić im działanie na terytorium UE;
 9. Wdrożenie wspieranego przez UE działania w celu przetestowania i zapewnienia wsparcia medycznego migrantom i uchodźcom znajdującym się na zewnętrznych granicach UE, zwłaszcza w Grecji;
 10. UE musi wykazać się solidarnością z naszymi partnerami na całym świecie,w szczególności z krajami Bałkanów Zachodnich i wschodniego sąsiedztwa, a także kontynentem afrykańskim i Ameryką Łacińską, oraz wspierać ich w walce z koronawirusem. UE musi zapewnić wsparcie naszym partnerom, w tym wsparcie dyplomatyczne, tak jak w przypadku Tajwanu, który skutecznie złagodził skutki wirusa. Uważamy zatem, że wszystkie zainteresowane strony, w tym Tajwan, powinny zostać włączone w spotkania, mechanizmy i działania WHO, szczególnie w czasie światowego kryzysu zdrowia publicznego.

2.Zmniejszenie liczby zachorowań, aby zapobiec przeciążeniu służby zdrowia

Zmniejszenie liczby zachorowań, aby zapobiec przeciążeniu służby zdrowia

W przypadku braku skutecznego leku lub szczepionki natychmiastowa walka z rozprzestrzenianiem się wirusa opiera się na ograniczeniu kontaktów społecznych. W tym kontekście potrzebne są:

 1. Koordynacja na poziomie europejskim zawieszeń lotów, wydawania porad dotyczących podróży oraz zamykania granic wewnętrznych i zewnętrznych. Kontrole na granicach wewnętrznych, choć potrzebne jedynie jako środek awaryjny, muszą pozostać ściśle ograniczone czasowo, proporcjonalne i stosowane tylko przez okres uznany za konieczny przez odpowiedzialne organy ochrony zdrowia. Musimy cały czas chronić strefę Schengen;
 2. Ustanowienie bezpiecznych tras podróży dla obywateli lub rezydentów UE powracających z zagranicy do UE, w tym zharmonizowane podejście do testów i kwarantanny po wjeździe. Wspólna repatriacja obywateli UE powinna być koordynowana przez unijny mechanizm ochrony ludności, a ESDZ powinna zostać wzmocniona;
 3. Zapewnienie linii priorytetowych na wszystkich wewnętrznych granicach UE w celu zapewnienia swobodnego przepływu pomocy, takiej jak pracownicy służby zdrowia, pracownicy sezonowi w rolnictwie i zaopatrzenie medyczne tam, gdzie są oni potrzebni, a także przepływ niezbędnych produktów, takich jak żywność, środki produkcji rolnej i inne towary na jednolitym rynku oraz utrzymanie otwartych łańcuchów dostaw. Zakłócenia w handlu i przepływie towarów muszą być minimalne;
 4. Ograniczenia przemieszczania muszą zostać ustanowione i zniesione wokół najbardziej dotkniętych obszarów w skoordynowany sposób, aby uniknąć negatywnych skutków transgranicznych. Chcemy, aby Komisja Europejska rozpoczęła prace nad skuteczną strategią wyjścia, która może zostać wdrożona, gdy mamy pewność, że krzywa została spłaszczona, aby nie przeciążać naszego systemu opieki zdrowotnej. Ta strategia wyjścia powinna obejmować testowanie na dużą skalę, osobiste wyposażenie ochronne dla wszystkich pracowników służby zdrowia i sanitarnych oraz dystans społeczny w odpowiednich obszarach, a także ewentualne korzystanie z aplikacji. Wzywamy również Komisję Europejską do opracowania wspólnego unijnego protokołu badań, który powinien zostać wdrożony we wspólny, skoordynowany i sekwencjonowany sposób, w tym testy w portach lotniczych;
 5. Komisja Europejska powinna usprawnić komunikację z ogółem społeczeństwa i co najmniej raz w tygodniu regularnie aktualizować informacje na temat wspólnej europejskiej reakcji na wybuch COVID-19. Ta regularna aktualizacja powinna być prezentowana obywatelom Europy w łatwo dostępny i widoczny sposób za pośrednictwem kanałów, takich jak nadawcy publiczni, najlepiej w tym samym czasie;
 6. Zwrócić szczególną uwagę na regiony przygraniczne, aby umożliwić pracownikom przygranicznym dalsze przekraczanie granic, na przykład za pomocą specjalnego certyfikatu lub winiety dla priorytetowych specjalistów, takich jak pracownicy służby zdrowia, ale także dla innych sektorów i zawodów, ostatecznie dążąc do zharmonizowanego systemu. Zachęcać państwa członkowskie do koordynowania przepisów socjalnych i podatkowych w celu uniknięcia zmiany systemów zabezpieczenia społecznego i systemów podatkowych dla pracowników transgranicznych w wyniku działań nadzwyczajnych, takich jak praca w domu oraz do koordynowania ich polityk wspierania dochodów, aby zapewnić, że uwzględniono pracowników przygranicznych oraz MŚP i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, prowadzące działalność transgraniczną;
 7. Plany wsparcia przewidują utworzenie unijnej platformy danych badawczych, a także unijnego centrum danych ds. koordynacji w sytuacjach nadzwyczajnych, które może pomóc UE w gromadzeniu danych i wprowadzaniu ich do badań klinicznych, w identyfikowaniu wzorców zachowań, przepływów ludzi i istotnych produktów oraz w prowadzeniu analiz predykcyjnych. Kluczowe znaczenie ma opracowanie wspólnych standardów UE w zakresie gromadzenia i analizy danych w celu osiągnięcia wspólnej puli danych;
 8. Wzywamy do korzystania z AI, analizy danych i innych narzędzi super komputerowych do analizy danych niezbędnych do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa. Badania i rozwój w tych obszarach mają kluczowe znaczenie dla ulepszenia istniejących technologii;
 9. Stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odpowiedni sposób, aby zaradzić sytuacji kryzysowej przez ograniczony czas. Organy państwa medycznego powinny mieć dostęp do anonimowych ogólnounijnych danych o ruchach, aby powstrzymać pandemię i wykorzystywać sztuczną inteligencję do analizowania danych niezbędnych do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa. Wspieramy rozwój platformy mapowania, która będzie finansowana przez Horizon oraz wykorzysta istniejące technologie, takie jak GALILEO, na przyszłe kryzysy;

20. Wzywamy Komisję Europejską do dopilnowania, aby również w wyjątkowych czasach kryzysu COVID-19 wszystkie środki                           podejmowane na szczeblu krajowym lub europejskim były zgodne z praworządnością, ściśle proporcjonalne do wymogów                     sytuacji, wyraźnie związane z trwającym kryzysem zdrowotnym, ograniczone w czasie i podlegające regularnej kontroli ;

3.Natychmiastowe zabezpieczenie sprzętu ochronnego dla służby zdrowia i innych

Natychmiastowe zabezpieczenie sprzętu ochronnego dla służby zdrowia i innych

Obecne nadzwyczajne okoliczności podkreślają znaczenie kluczowej infrastruktury i sektorów strategicznych. Dlatego potrzebne są:

 1. Ustanowienie planu awaryjnego dla infrastruktury krytycznej, który musi obejmować niezakłócone funkcjonowanie usług cyfrowych, obiektów opieki zdrowotnej i ośrodków opiekuńczych, energii i zaopatrzenia w żywność na całym jednolitym rynku;
 2. W świetle fundamentalnego znaczenia sektora rolno-spożywczego UE podkreślamy znaczenie wspólnej polityki rolnej i chcemy podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia rentowności gospodarstw i sektora rybołówstwa oraz uniknięcia masowego zaniechania produkcji w czasie kryzysu: wsparcie płynności poprzez terminowe (wstępne) płatności bezpośrednie i płatności w ramach drugiego filaru, elastyczność w zarządzaniu programami pomocy i składaniu wniosków, monitorowanie rynku i zarządzanie kryzysowe (prywatne przechowywanie, środki promocyjne i środki wyjątkowe umożliwiające Komisji Europejskiej zaproponowanie dodatkowych środków rynkowych i ograniczonych w czasie odstępstw od prawa konkurencji);
 3. W odniesieniu do rolnictwa i produkcji żywności należy podjąć środki w celu zapewnienia wystarczającej liczby pracowników, w tym pracowników sezonowych i przygranicznych, do zbierania produktów, we właściwych warunkach (świadectwo zdrowia, indywidualne warunki mieszkaniowe i wjazdowe itp.);
 4. Pracownicy sektora transportowego muszą należeć do grup priorytetowych, które należy chronić, między innymi poprzez dostęp do żelów dezynfekujących i bezpiecznych miejsc parkingowych, na których dostępna jest żywność i toalety oraz prysznice o odpowiednich normach sanitarnych;
 5. Wprowadzenie mechanizmu zarządzania kryzysowego w sektorze transportu, zwłaszcza w odniesieniu do transportu i dostaw materiałów ochronnych i cennych towarów;
 6. Uruchomienie europejskiego planu działania na rzecz autonomii zdrowiaw celu wyprodukowania i przechowywania w wystarczającej liczbie krytycznych leków i produktów farmaceutycznych, a także kluczowego sprzętu medycznego, takiego jak maski lub wentylatory, które nie będą w dużej mierze zależne od zewnętrznych dostawców, przy jednoczesnym wzmocnieniu globalnych łańcuchów dostaw, w tym wspólnych zakup materiałów strategicznych. Komisja Europejska powinna przedstawić wniosek w sprawie scentralizowanego systemu zakupów podstawowego wyposażenia sanitarnego umożliwiającego przygotowanie krajów w wyjątkowych sytuacjach awaryjnych;
 7. Nadzwyczajnym środkom powinna towarzyszyć zintensyfikowana komunikacja między rządami i parlamentami. Dziennikarze i opozycja polityczna muszą mieć niezakłócony dostęp do informacji i uzasadnienia narzuconych rozwiązań i muszą mieć możliwość sprawowania kontroli. Przejrzystość jest kluczem;
 8. Pewność, że sektor cyfrowy podejmuje niezbędne środki w celu powstrzymania fałszywych wiadomości, dezinformacji i nawoływania do nienawiści w związku z kryzysem koronawirusa za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz ochrony niezależnych mediów jako prawdziwego gwaranta prawa do informacji. UE musi również koordynować działania państw członkowskich przeciwko propagandzie z państw trzecich, oszustom internetowym i cyberprzestępcom wykorzystującym obawy ludzi lub sprzedającym zbyt drogie lub podrobione materiały medyczne;
 9. Studenci Erasmus +powinni wznowić naukę po zakończeniu kryzysu. Wszystkie terminy projektów badawczych i edukacyjnych powinny zostać przedłużone. Chcemy pomóc badaczom z UE poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie ciągłości zatrudnienia oraz programy dla naukowców.

4.Pomoc najbardziej poszkodowanym ludziom, firmom i regionom

Pomoc najbardziej poszkodowanym ludziom, firmom i regionom

Kryzys nie jest winą żadnego państwa członkowskiego, ale wszyscy odczuwają ogromny wpływ gospodarczy. Mamy moralny obowiązek pomagać i wspierać tych na linii frontu. Najpierw ucierpią pracownicy, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy rodzinne i MŚP – kręgosłup naszych społeczeństw i gospodarki europejskiej. Stawką dla przetrwania MŚP i jednolitego rynku jest przetrwanie europejskiej gospodarki.

Oprócz obaw o swoje zdrowie, ludzie obawiają się o swoją pracę, a naszym celem jest zapobieganie jak największej liczbie utraconych miejsc pracy, we współpracy z państwami członkowskimi. Szczególną uwagę należy zwrócić na państwa członkowskie, które najbardziej ucierpiały, i te, które wciąż wychodziły z kryzysu finansowego.

Bezprecedensowy charakter szoku COVID-19 wymaga natychmiastowych środków, a także ambitnego planu naprawy, uruchamiając całkowitą reakcję pandemiczną UE i EBC do ponad 1 bln euro oraz połączone wysiłki Europy i państw członkowskich w kierunku 3 bln euro, aktywując wszystkie istniejące narzędzia w celu zapewnienia solidarności finansowej i opracowania nowych, wspólnie finansowanych instrumentów finansowych i źródeł dochodów, które mają wystarczającą wielkość i długi okres zapadalności, aby były w pełni skuteczne. W naszym wspólnym interesie leży okazywanie jak największej solidarności i odpowiedzialności. Wszystkie 27 państw członkowskich i UE powinny opowiedzieć się za regionami najbardziej potrzebującymi.

Aby zapewnić szybką operacjonalizację planu odzyskiwania, proponujemy:

 1. Wykorzystanie wszystkich dostępnych środków i niewykorzystanych pieniędzy w bieżącym budżecie UE, w tym nadwyżki i niewydanych marż oraz Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby szybko rozdzielić pomoc finansową na regiony i przedsiębiorstwa, które ucierpiały najbardziej oraz umożliwić jak największą elastyczność wykorzystania funduszy, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady należytego zarządzania finansami i zapewnieniu, że fundusze dotrą do najbardziej potrzebujących. W tym celu z zadowoleniem przyjmujemy niedawną propozycję Komisji Europejskiej, dotyczącą utworzenia instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych;
 2. Przedstawienie i szybkie osiągnięcie porozumienie w sprawie nowego wniosku dotyczącego następnego wieloletniego budżetu UE (WRF), które muszą być znacznie wyższe, aby były prawdziwym instrumentem solidarności i spójności, odzwierciedlające właściwe priorytety i obejmujące wystarczający margines na nieprzewidziane wydarzenia, w tym przyszłe pandemie, a także znaczny wzrost pozycji związanych z inwestycjami i badaniami oraz środków służących przyspieszeniu ożywienia po kryzysie, w tym „strategii szybkiego uruchomienia MŚP”, „nowej europejskiej strategii turystycznej” oraz wsparcie dla sektora kultury i edukacji. W przypadku braku porozumienia w sprawie kolejnych WRF oczekujemy, że Komisja Europejska zaproponuje teraz plan awaryjny, który przedłuży czas trwania trwających programów finansowania po dniu 31 grudnia 2020 r., w oparciu o obecne WRF i obejmujący ponowne ukierunkowanie obecnych programów w celu zaradzenia sytuacji stworzonej przez pandemię koronawirusa;
 3. Utworzenie Funduszu Solidarności Koronawirusa UEw wysokości co najmniej 50 miliardów euro, na który składa się do 20 miliardów euro poza pułapami WRF w postaci dotacji i do 30 miliardów euro w formie pożyczek, gwarantowanych z budżetu UE (oba z góry w pierwszych dwóch latach, kolejne WRF – lub w przypadku braku porozumienia w sprawie WRF we właściwym czasie, rozłożone na okres nieprzewidziany), wspieranie wysiłków finansowych podejmowanych przez sektory opieki zdrowotnej wszystkich państw członkowskich w czasie obecnego kryzysu, a także inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej na stanowisku -kryzys, aby systemy opieki zdrowotnej były bardziej odporne, ale koncentrowały się na najbardziej potrzebujących;
 4. Wspierać rozwój nowego instrumentu lub nowe wykorzystanie istniejących instrumentów w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych gospodarczo, w tym poprzez odpowiednie i skuteczne stosowanie EMS;
 5. Wspierać EBC i Komisję Europejską w ich determinacji, by robić „wszystko, co trzeba”, aby pomóc europejskiej gospodarce wyjść z tego bezprecedensowego kryzysu silniejszego niż kiedykolwiek, w uznaniu faktu, że kryzys ten nie był winą żadnego państwa członkowskiego. Wspierać stosowanie art. 122 Traktatu w sprawie pomocy finansowej dla państw członkowskich znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na wyjątkowe zdarzenia pozostające poza jego kontrolą, a także związane z kryzysem wykorzystanie maksymalnej elastyczności w pakcie stabilności i wzrostu, aby skutecznie zareagować na kryzys, a później powrócić do zrównoważonych rachunków publicznych;
 6. Stworzenie europejskiego systemu wspierania przezpaństwo pracy w niepełnym wymiarze godzin, obejmującego rekompensatę części utraconego wynagrodzenia pracownika z powodu skrócenia czasu pracy. Biorąc pod uwagę pilną potrzebę ochrony miejsc pracy i płac podczas oczekiwania na przyszły wniosek Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnego europejskiego systemu reasekuracji bezrobocia, z zadowoleniem przyjmujemy jego wniosek SURE. Ten tymczasowy instrument należy wdrożyć szybko i skutecznie w regionach i państwach członkowskich najbardziej dotkniętych;
 7. Zaspokojenie pilnych potrzeb płynnościowych naszych firm, zwłaszcza MŚP i osób samozatrudnionych, poprzez zwiększenie kapitału własnego EBI i ustanowienie specjalnego nadzwyczajnego funduszu EBIw celu zapewnienia płynności MŚP, które doświadczają tymczasowego i dramatycznego spadku dochodów z powodu kryzysu. Pieniądze czerpane z tego funduszu mogłyby zostać wykorzystane do zapłaty wynagrodzeń lub zobowiązań dłużnych i miałyby bardzo niską lub zerową stopę procentową;
 8. Domagamy się aktywnej roli sektora bankowegow tym kryzysie, umożliwiając przedsiębiorstwom i obywatelom cierpiącym finansowo w wyniku COVID-19 tymczasowe obniżenie lub zatrzymanie spłat zadłużenia lub kredytu hipotecznego, zapewniając maksymalną elastyczność w traktowaniu nieściągalnych pożyczek, czasowo zawieszając wypłatę dywidendy i obniżając często nadmierne stopy procentowe. W tym celu organy nadzoru muszą wykazać się dużą elastycznością;
 9. Wspieranie MŚP poprzez przegląd prawodawstwa UE pod kątem COVID-19i wyraźne ograniczenie biurokracji, w tym działania regulacyjne podejmowane przez agencje UE. Ponadto należy zapewnić, aby planowane przepisy nie spowodowały dodatkowej niepewności podczas kryzysu.
 10. Państwa członkowskie powinny zapłacić wszystkie zaległe rachunki na rzecz MŚPw ciągu 7 dni, aby uniknąć dalszego ograniczania w dostępie gotówki MŚP;
 11. Pomocy państwaw postaci bardziej elastycznych wytycznych oraz zwiększeniu de-minimis wsparcia dla rolnictwa i rybołówstwa oraz dodatkowych funduszy EFSI;
 12. Unikanie ogólnych podwyżek podatków, domaganie się zaś wkładu od tych, którzy czerpią zyski finansowe z kryzysu w postaci znacznej opłaty solidarnościowejza spekulacyjną krótką sprzedaż na rynkach finansowych. Dochody zostaną wykorzystane na wsparcie systemów opieki zdrowotnej w regionach najbardziej potrzebujących;
 13. Utrzymanie przy życiu kluczowych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, stal lub sektor transportu, w razie potrzeby wspieranie ich poprzez dokapitalizowanie, nie zakłócanie konkurencji i zwracając uwagę na zachowanie mniej uczęszczanych i dochodowych tras. Zapobieganie nagłym spadkom cen akcji kluczowych branż z powodu kryzysu, zapobieganie wrogim przejęciem przez konkurentów spoza UE;
 14. Podjęcie niezbędnych środków, aby zagwarantować przetrwanieeuropejskiego przemysłu lotniczego. UE musi zareagować na trudności, z jakimi boryka się ten strategiczny sektor, jeśli chodzi o kapitalizację, zatrudnienie i jego wpływ na inne branże, takie jak turystyka. Zapewniając przetrwanie europejskim liniom lotniczym, konsumenci będą chronieni. Tymczasowy przegląd rozporządzenia 261/2004 (który nie był pomyślany na wypadek kryzysu takiego jak COVID-19) byłby pierwszym krokiem w tym kierunku;
 15. Zachowanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa Europy: w czasie kryzysu należy wspierać rzemieślników, muzyków, twórców i przedstawicieli kultury. Wspierać należy także sektor turystyczny za pomocą odpowiednich polityk, takich jak pomoc państwa i zasoby z dostępnych instrumentów.

 

5.Plan na przyszłość - stworzenie systemu reagowania na grożące nam kryzysy

Plan na przyszłość - stworzenie systemu reagowania na grożące nam kryzysy

Musimy wyciągnąć wnioski z tego bezprecedensowego kryzysu. To wykracza poza naszą natychmiastową reakcję w zakresie ochrony zdrowia. W oparciu o jednolity rynek chcemy ożywić naszą gospodarkę, wzmocnić nasz przemysł i MŚP oraz pomóc wrażliwym sektorom. W tym celu proponujemy ustanowić lepszą europejską reakcję na pandemię. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) musi zostać wzmocnione i przekształcone w pełnoprawną Europejską Agencję Zdrowia, w tym jej system wczesnego ostrzegania i reagowania, z unikalnym organem ECDC w każdym państwie członkowskim i społeczności naukowej w celu wdrożenia -granicznie mierzy i koordynuje europejską reakcję na pandemię oraz zdolność do działania jako koordynujące centrum zdrowia publicznego. Proponujemy także:

 1. Przenieść panel ekspertów COVID-19 do stałego niezależnego zespołu ekspertów ds. epidemii wirusów współpracującego z ECDC w celu opracowania standardów, sformułowania zaleceń i opracowania protokołów do wykorzystania przez Komisję Europejską i państwa członkowskie w przypadku podobnego kryzysu;
 2. Ustanowienie specjalnego funduszu UE, aby pomóc państwom członkowskim we wzmocnieniu infrastruktury szpitalnej i usług zdrowotnych w nadchodzących latach, zapewniając najwyższe standardy opieki zdrowotnej, leczenia, badań w dziedzinie nauk o zdrowiu i innowacji. W tym kontekście wzywamy do ustanowienia sieci Akademii Zdrowia UE w ramach europejskiego globalnego planu zdrowia, z co najmniej jednym szpitalem (uniwersyteckim) na państwo członkowskie, służącym jako krajowe centrum transferu dla najnowocześniejszych europejskich badań medycznych. Ta sieć Akademii Zdrowia w UE powinna zapewniać obowiązkową i regularną wymianę informacji, naukę najlepszych praktyk i wymianę pracowników;
 3. Zwiększyć badania i innowacje w UE, koncentrując się na chorobach zakaźnych i powiązanych pandemiach, również poza katastrofą COVID-19. Ponadto uruchomić nową strategię farmaceutyczną, przekładając między innymi europejski plan działania na rzecz autonomii zdrowia na stałe podejście mające na celu zmniejszenie zależności UE od krajów trzecich w zakresie dostarczania kluczowych leków i materiałów medycznych;
 4. Rozpoczęcie nowej europejskiej strategii przemysłowej, wybiegającej w przyszłość i uwzględniającej potrzebę połączenia ożywienia sektorów najbardziej dotkniętych obecną sytuacją oraz konieczności neutralności klimatu;
 5. Utworzenie strategicznych rezerwmateriałów i towarów;
 6. Zapewnienie szybkiego i pełnego wdrożenia rozporządzenia w sprawie kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w tym wykorzystanie w jak największym stopniu wszystkich dostępnych narzędzi, w szczególności w sektorze opieki zdrowotnej jako sektora strategicznego oraz w razie potrzeby zaproponowanie dalszego ich wzmocnienia;
 7. Pełne wykorzystanie instrumentów ochrony handlui w razie potrzeby opracowanie nowych narzędzi w celu zaradzenia praktykom zakłócającym rynek w krajach trzecich;
 8. Przyjęcie europejskiej strategii w zakresie podróży i turystyki dla Europy, aby pozostać preferowanym miejscem turystycznym na świecie;
 9. Obecny europejski mechanizm ochrony ludności musi przekształcić się w prawdziwe europejskie siły ochrony ludności dysponujące własnymi zasobami ludzkimi, łatwo zmobilizowane i gotowe do stałego działania w każdej sytuacji kryzysowej;
 10. Zwróć się do Komisji Europejskiej o przedstawienie strategii dotyczącej wpływu gruntownych zmian demograficznych na opiekę zdrowotną, w oparciu o sprawozdanie na temat skutków wyzwań demograficznych oraz o zaproponowanie środków i zaleceń dla państw członkowskich, w celu dalszego rozwoju solidnych systemów opieki zdrowotnej. Należy przy tym wziąć pod uwagę wpływ wyludnienia w kilku regionach i obszarach, w których wrażliwi obywatele czują się pozostawieni w tyle z powodu braku udogodnień i personelu;
 11. Wprowadzenie Europejskiej Strategii Opiekunóww uznaniu skutków społecznych związanych ze zmianami i utratą zatrudnienia, szczególnie dla osób sprawujących opiekę – najczęściej są one kobietami;
 12. W przyszłości UE powinna opracować europejską internetową platformę edukacyjną dla szkół i uniwersytetów, aby zapewnić wszystkim uczniom i studentom w państwach członkowskich dostęp do wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych. Platforma mogłaby również służyć jako wspólne centrum zasobów dla nauczycieli, uczniów i rodziców uczących w domu w całej Europie, podnosząc w ten sposób ogólną jakość edukacji we wszystkich państwach członkowskich;
 13. Zwalczanie pierwotnych przyczyn przenoszenia wirusa ze zwierząt na ludzi, w tym roli „mokrych rynków”, również poprzez zwiększoną współpracę na szczeblu międzynarodowym. Nawiązać stały dialog między UE a Chinami w celu oceny wzajemności i zgodności ze standardami, aby zapewnić równe warunki działania, zabezpieczyć łańcuchy dostaw przemysłowych i zapobiec przyszłym kryzysom;
 14. Nie możemy stracić z oczu geopolitycznych konsekwencji pandemii. Zamrożenie gospodarek zachodnich i oczekiwana recesja mogą przyspieszyć zmianę globalnej równowagi sił. Nasilona rywalizacja geopolityczna wydaje się nieunikniona, co może prowadzić do okresu chaosu politycznego. To musi być przebudzenie, a UE musi wykorzystać ten moment, wzmacniając oparty na zasadach porządek międzynarodowy i multilateralizm. W tym kontekście wzywamy do uruchomienia wszystkich zewnętrznych instrumentów finansowania, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI), Instrument przyczyniający się do stabilności i pokoju (IcSP), Instrument współpracy na rzecz rozwoju (DCI) i Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) ) obok instrumentów pomocy humanitarnej;
 15. Wyraźne przesłanie, że UE jest gotowa do współpracy z obywatelami. W obecnym kontekście Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Europejska powinny przedyskutować i ustalić format, który pozwoliłby Konferencji w sprawie przyszłości Europy rozpocząć pracę przy pierwszej okazji. Format konferencji powinien zostać przekształcony, aby odzwierciedlić kwestie poruszone w nowym kontekście, w którym przyszło nam żyć;
 16. Wspierać ostateczne utworzenie Specjalnego Komitetu śledczego w sprawie wyciągniętych wniosków i skutków pandemii COVID-19, w tym skutków społecznych i ekonomicznych pandemii. Wyciągając wnioski z tej pandemii, Parlament Europejski, jako jedyna instytucja Unii Europejskiej wybierana w wyborach bezpośrednich, może pozostać w pełni funkcjonalny, nawet w czasach kryzysu.

 

Źródło:  A European Solidarity Pact against the Coronavirus pandemic
Dokument PDF: EPP Group Position Paper on Coronavirus

Aktualności

20

Koronawirus: nadzwyczajne środki wsparcia dla rolników i rybaków w UE

Aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności, UE podjęła pilne działania w celu wsparcia producentów żywności. Główne problemy producentów żywności Podczas gdy opóźnienia w transgranicznym przepływie towarów rolnych zostały rozwiązane dzięki wprowadzeniu tzw. zielonych pasów dostaw, które pozwalają na ruch pojazdów transportujących kluczowe towary, z poważnymi trudnościami nadal borykają się sektory akwakultury, rolnictwa i hodowli ryb. […]
15

Działania w kontekście koronawirusa

Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na pandemię COVID-19. Podejmujemy zdecydowane działania, aby wzmocnić sektor zdrowia publicznego i złagodzić społeczno-gospodarcze skutki koronawirusa w Unii Europejskiej. Uruchamiamy wszystkie dostępne nam środki, aby pomóc państwom członkowskim skoordynować ich krajowe działania. Udostępniamy obiektywne informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa i skutecznych sposobach powstrzymania go. Przewodnicząca Ursula von der Leyen powołała zespół ds. […]
10

Pandemia Covid-19 i reakcja UE

37 mld EUR z budżetu UE dla państw członkowskich UE podjęła szybkie działania i przyspieszyła przyznanie dostępnych środków z budżetu UE w 2020 r. na inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa. Środki udostępniono państwom członkowskim natychmiast. Można je wykorzystać na wsparcie systemów opieki zdrowotnej i pomoc obywatelom w walce z pandemią Covid-19 i jej skutkami. […]
3

10 działań UE w walce z koronawirusem!

Instytucje europejskie walczą z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i udzielają pomocy państwom członkowskim potrzebującym sprzętu i wsparcia. W dłuższej perspektywie, Unia Europejska pracuje nad złagodzeniem społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego prez pandemię. Przedstawiamy 10 kroków, które UE podjęła w walce z Covid19. 1. Spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa Aby pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w Europie […]
2

Dzień Fact-checkingu: Zwalczanie wirusa dezinformacji o Covid-19!

Zagrożenie koronawirusem doprowadziło do rozprzestrzeniania się fałszywych wiadomości i dezinformacji, które utrudniają wysiłki na rzecz powstrzymania pandemii. Dziś, 2 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Sprawdzania Faktów, Parlament przyczynia się do zwiększania świadomości, tego, że dezinformacja powoduje, nie tylko zagrożenie dla zdrowia obywateli, ale także dla demokracji. Podczas gdy wielu ludzi walczy dzień i noc, aby ratować […]
2

Pomoc dla sektora medycznego

2,7 mld euro z budżetu UE na wsparcie unijnego sektora opieki zdrowotnej zatwierdziła Rada UE. Uruchomienie instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych zaproponowała Komisja Europejska. W pierwszym etapie pomoże to sfinansować zaopatrzenie w produkty medyczne, takie jak maski i respiratory, transport sprzętu medycznego oraz pacjentów w regionach transgranicznych. 2 kwietnia Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie unijnego Instrumentu wsparcia […]
26

Polscy europosłowie popierają nadzwyczajną pomoc UE w walce z koronawirusem

„Unia Europejska przechodzi obecnie przez najpoważniejszą w swojej historii próbę: próbę solidarności między krajami członkowskimi i zarazem wytrzymałości gospodarki. Dlatego naszym priorytetem jest zdrowie i życie Europejczyków, a jednocześnie wsparcie dla wszystkich, których dotknęła trwająca epidemia”, podkreślili europosłowie delegacji PO-PSL w Parlamencie Europejskim komentując zaplanowane dziś przyjęcie pakietu nadzwyczajnych środków, w celu złagodzenia skutków epidemii […]