Koronawirus: nadzwyczajne środki wsparcia dla rolników i rybaków w UE

20 kwietnia 2020

Aby uniknąć zakłóceń w dostawach żywności, UE podjęła pilne działania w celu wsparcia producentów żywności.

Główne problemy producentów żywności

Podczas gdy opóźnienia w transgranicznym przepływie towarów rolnych zostały rozwiązane dzięki wprowadzeniu tzw. zielonych pasów dostaw, które pozwalają na ruch pojazdów transportujących kluczowe towary, z poważnymi trudnościami nadal borykają się sektory akwakultury, rolnictwa i hodowli ryb.

Producenci żywności zmagają się z niedoborem siły roboczej z powodu zawieszenia swobodnego przepływu pracowników sezonowych, na których w znacznym stopniu polegają. Komisja Europejska ogłosiła, że można ich uznać za pracowników o znaczeniu kluczowym, ale, co zrozumiałe, wielu z nich nie chce opuszczać swoich domów. Niższa produkcja może z kolei mieć wpływ na ceny. Ponadto, sektor rolny utracił ważnych klientów z powodu zamknięcia hoteli i restauracji.

Wsparcie dla rybaków i akwakultury

Podczas sesji plenarnej 17 kwietnia, eurodeputowani zatwierdzili pomoc finansową dla najbardziej dotkniętych społeczności rybackich i hodowców akwakultury. Sektor rybołówstwa boryka się z trudnościami logistycznymi w portach, podwyższonymi cenami transportu produktów rybnych, ograniczeniami handlowymi z krajami trzecimi, załamaniem cen, utratą rynków, obawami dotyczącymi bezpieczeństwa załogi i ograniczonymi możliwościami zmian załogi z powodu kwarantanny.

Szereg nadzwyczajnych środków pomoże tym sektorom, w tym zwiększenie możliwości pomocy publicznej i wprowadzenie środków wsparcia za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, którego zasady staną się bardziej elastyczne.

Państwa członkowskie będą mogły zapewnić wsparcie:

  • rybakom na czasowe zaprzestanie działalności połowowej
  • hodowcom akwakultury na czasowe zawieszenie lub ograniczenie produkcji
  • organizacjom producentów na czasowe przechowywanie produktów rybołówstwa i akwakultury

Jak UE pomaga rolnikom?

Parlamentarna Komisja Rolnictwa 15 kwietnia z zadowoleniem przyjęła plany pomocy dla sektora rolno-spożywczego przedstawione przez Komisję Europejską, ale wezwali do bardziej ukierunkowanego działania, w tym środków rynkowych, takich jak prywatne przechowywanie. Posłowie wezwali również do uruchomienia rezerwy kryzysowej, aby pomóc sektorom rolnym, i stwierdzili, że polityka rolna UE będzie potrzebować odpowiedniego długoterminowego wsparcia budżetowego w okresie po pandemii COVID-19.

Jednym ze środków pomocowych jest realokacja niewykorzystanych funduszy rolnych na walkę ze skutkami kryzysu na obszarach wiejskich. Bardziej elastyczny i uproszczony europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pozwoli na pożyczki lub gwarancje na korzystnych warunkach na pokrycie kosztów operacyjnych w wysokości do 200 000 euro.

Komisja Europejska zaproponowała również ograniczenie liczby fizycznych kontroli gospodarstw, przedłużenie terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i płatności na rozwój obszarów wiejskich o jeden miesiąc do 15 czerwca 2020 r. oraz zwiększenie zaliczek na te płatności od połowy października.

W odniesieniu do pracowników sezonowych, którzy są kluczowi do sadzenia roślin, ich pielęgnacji i zbiorów, zachęca się kraje UE do traktowania ich jako pracowników o znaczeniu krytycznym, wymiany informacji o ich potrzebach i zapewnienia im sprawnego przekraczania granic.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200416STO77203/koronawirus-nadzwyczajne-srodki-wsparcia-dla-rolnikow-i-rybakow-w-ue