Moja praca ws. ochrony lasów w Komisji ds. Środowiska (ENVI)

7 lipca 2020

7 lipca 2020 roku ENVI (Komisja ds. Środowiska PE) przyjęła raport w sprawie zintensyfikowania działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania światowych lasów (The EU’s role in protecting and restoring the world’s forests).

Jestem autorem szeregu poprawek, które zgłosiliśmy wraz z posłami naszej polskiej delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w PE. Zgłoszone poprawki objęto uzgodnieniami kompromisowymi w trakcie negocjacji między grupami politycznymi w PE. Wszystkie przyjęte uzgodnienia uzyskały poparcie większości w Komisji ENVI.

W złożonych poprawkach, skupiłem się m.in. na następujących kwestiach:

  • zwrócenie uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE ws. nielegalnej wycinki Puszczy Białowieskiej

(https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,23279804,tsue-wycinka-puszczy-bialowieskiej-byla-nielegalna-aktualizujemy.html)

  • podkreślenie znaczenia walki z wylesianiem i degradacją lasów, ochrony i odtwarzania lasów, w tym lasów naturalnych i pierwotnych na świecie – w tym znaczenie włączania społeczeństwa obywatelskiego i ludności lokalnej w ten proces;
  • wskazanie potrzeby zrównoważonego zarządzania lasami, dla realizacji zróżnicowanych zadań, od znaczenia dla klimatu, utrzymania bioróżnorodności, przez źródło surowców pochodzących z gospodarki leśnej, po znaczenie dla społeczności lokalnych, turystki i wypoczynku;
  • podkreślenie prymatu Państw Członkowskich w kształtowaniu polityki leśnej na ich terytorium, przy koordynacyjnej i wspierającej roli UE oraz reprezentacji UE w tym obszarze poza UE – podkreślenie znaczenia globalnej współpracy międzynarodowej w tym obszarze – m.in. promocji zrównoważonego zarządzania terenami leśnymi, ochrony i przywracania lasów, promocji standardów UE w tym zakresie;
  • apel o włączenie lokalnych społeczności, w tym społeczności autochtonicznej, przy negocjacji przez UE umów na poziomie regionalnym i globalnym, zawierających odniesienie do lasów.

Zmieniający się klimat i degradacja bioróżnorodności jest wyzwaniem dla odpowiedzialności polityków i w Polsce, i na całym świecie. Pożary lasów, które w ostatnich latach dotknęły Syberię, Afrykę, Australię, a zwłaszcza Amazonię, nakazują zadać pytanie: w jakim świecie żyć będą nasze dzieci i wnuki i co zrobić, aby ten świat nie był gorszy niż ten, który my zastaliśmy. Wzrastająca temperatura i topnienie lodowców może spowodować podniesienie poziomu mórz oraz wielkie migracje ludzi. Coraz bardziej realnym staje się brak wody pitnej w wielu regionach świata. Niedobry wody pitnej mogą dotknąć też Polski, bo mniej wody na głowę mieszkańca mają w Europie tylko Malta i Czechy. Bez wody nie ma przemysłu, energetyki, ale co ważniejsze, nie ma rolnictwa, nie ma życia. Lasy spełniają zaś kluczową rolę w utrzymaniu stabilności całych ekosystemów.

Wycinka Puszczy Białowieskiej, i tzw. „lex Szyszko” (ustawa ministra ochrony środowiska, która spowodowała masową wycinkę drzew w miastach i gminach) – w polskiej mikroskali, to jak wypalanie i wycinanie Amazonii. Wymagając od innych, musimy pamiętać, że najpierw musimy wymagać od siebie. Ochrona lasów jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed rządzącymi zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Adam Jarubas

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Link do prac ENVI ws. lasów: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200703IPR82631/meps-propose-measures-to-step-up-the-fight-against-global-deforestation

 

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) jest obecnie największą komisją w Parlamencie Europejskim – pracuje w niej 81 posłanek i posłów. To tu w PE ogniskować będą się prace dotyczące Nowego Zielonego Ładu, nowej strategii gospodarczej UE na kolejne 30 lat, koncentrującej się na kwestiach środowiskowych. Komisja ENVI ma uprawnienia w zakresie polityki dotyczącej środowiska naturalnego i środków ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu: do zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, gospodarowania odpadami i ich powtórnego wykorzystania, niebezpiecznych substancji i produktów, poziomu hałasu i ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju, działań i porozumień na szczeblu międzynarodowym i regionalnym podjętych w celu ochrony środowiska, naprawiania szkód powstałych w środowisku, obrony cywilnej, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Chemikaliów. Kolejnym obszarem jej prac jest zdrowie publiczne, a w szczególności: programy i działania UE w dziedzinie zdrowia publicznego, produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, aspekty zdrowotne bioterroryzmu, nadzór nad Europejską Agencją Leków i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób; Komisja ENVI zajmuje się również kwestiami związanymi z bezpieczeństwem żywności, w szczególności: znakowaniem i bezpieczeństwem produktów spożywczych, przepisami weterynaryjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia ludzkiego, kontrolą produktów spożywczych i systemów produkcji spożywczej w aspekcie zdrowia publicznego, nadzorem nad Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskim Urzędem ds. Żywności i Weterynarii.

Więcej o Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/RESP-ENVI_PL.html

www.europarl.europa.eu/committees/pl/envi/about