Kontynuacja wsparcia rozwoju Polski Wschodniej

7 lutego 2018

Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, której przewodniczy marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+. Uczestnicy posiedzenia, które odbyło się w Kielcach, podkreślali wagę tego programu dla rozwoju pięciu województw, będących dotychczas objętych programem.

– W ramach dotychczasowych efektów programu Polska Wschodnia są tak istotne inwestycje, jak most na Wiśle w Połańcu, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo czy sieć szkieletowa Sieci Szerokopasmowej. Dziś chcemy apelować, by nastąpiła kontynuacja tego programu – podkreślał marszałek Adam Jarubasna briefingu prasowym, poprzedzającym obrady.

Do Kielc przyjechali m.in. Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego, Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Leszczyński – marszałek województwa podlaskiego oraz Jan Bobek – przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Obradom przewodniczył Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Chcemy kontynuować ten bardzo istotny program. Bez jego pomocy w poprzednich latach nie bylibyśmy w stanie nadganiać zapóźnień historycznych. Ostatnio mówiliśmy o tym w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli i apelowaliśmy o pozostawienie tych środków do dyspozycji naszych pięciu województw – mówił Jerzy Leszczyński, marszałek województwa Podlaskiego.

– Środki Polski Wschodniej pozwoliły nam na realizację ogromnych inwestycji, opiewających często na setki milionów złotych. Patrzymy na to, co już udało się zrobić i zwracamy uwagę na ten spadek, który niesie za sobą położenie naszych województw. Musimy teraz robić wszystko, by utrzymać ten program – zaznaczył Grzegorz Kapista, wicemarszałek województwa lubelskiego.

– Dziękuję marszałkowi Adamowi Jarubasowi za inicjatywę dzisiejszego spotkania. Musimy dyskutować o naszych problemach i szansach oraz zwracać uwagę na potrzebę istnienia programu Polska Wschodnia – stwierdził Jan Bobek – przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

– Łączy nas idea programu Polska Wschodnia. Musimy doprowadzić do tego, byśmy nadal zmniejszali dystans do innych regionów poprzez ten program i mówimy dziś o tym jednym głosem – powiedział Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W posiedzeniu uczestniczyli również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grigor Szaginian, radny Sejmiku Województwa Krzysztof Dziekan oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec.

– Pokażemy dziś dotychczasowe rezultaty programu Rozwój Polski Wschodniej. Kilka dni temu spotkaliśmy się w Brukseli, przyjmując porozumienia dotyczące wsparcia. Toczą się obecnie rozmowy na temat polityki spójności i w maju tego roku pojawi się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca budżetu na kolejną perspektywę finansową. Zapóźnienia jakie mamy pokazują, że nasze 5 województw wymaga szczególnego traktowania – mówił marszałek Adam Jarubas, rozpoczynając spotkanie.

Motywem przewodnim posiedzenia było przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej po 2020 roku.

– Wskazujemy w tym dokumencie najważniejsze kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej, a zatem rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, wsparcie ośrodków subregionalnych, rozwój infrastruktury informatycznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nasze stanowisko prześlemy do Polskiego Rządu, który jest gospodarzem tego programu i liczymy na jego poparcie by rozwój regionów zapóźnionych historycznie mógł być kontynuowany – powiedział marszałek Adam Jarubas o stanowisku, które jednogłośnie zostało przyjęte przez uczestników Kongresu Stanowisku.

W przyjętym stanowisku czytamy m.in. “Dotychczasowe doświadczenia i wymierne efekty wsparcia rozwoju Polski Wschodniej z Funduszy Europejskich, w tym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, potwierdzają celowość, skuteczność i racjonalność funkcjonowania tego typu Programów i ich wieloaspektowy, pozytywny wpływ na uruchomienie i dynamizację procesów rozwojowych, które zapoczątkowały zmiany strukturalne na obszarze makroregionu. Polska Wschodnia jest przykładem obszaru o specyficznych, strukturalnych trudnościach rozwojowych, na którym występuje kumulacja problemów, zagrażająca trwałą marginalizacją. Część ze zidentyfikowanych barier udało się w ostatnich latach w znaczącym stopniu przezwyciężyć bądź zmniejszyć. Jednak wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych nie da się nadrobić przez okres dwóch perspektyw finansowych Polityki Spójności.”

Podczas obrad mowa była o również wpływie realizacji programów UE na poprawę pozycji rozwojowej makroregionu Polski Wschodniej. Prezentację na ten temat przedstawił Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

O przyszłości programu Polska Wschodnia w świetle przygotowywanych obecnie krajowych dokumentów strategicznych oraz budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po 2020 roku mówił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

– Dotychczasowa interwencja stanowiła pozytywny i silny bodziec rozwojowy, który zapoczątkował szereg zmian strukturalnych. Nie są one jednak jeszcze dokończone byśmy mogli się w pełni cieszyć z ich efektów. Dyskusja na temat polityki spójności po 2020 roku już się toczy. Scenariuszy jest wiele – niektóre są bardziej a inne mniej optymistyczne – mówił Tomasz Janusz.