Konkurs poetycki „O Laur Adama”

16 sierpnia 2022

KONKURS POETYCKI „O LAUR ADAMA „ 

I. Organizatorzy konkursu ” O Laur Adama „: Adam Jarubas – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne „Beldonek ” w Pińczowie
II. Cel konkursu: inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja twórczości poetyckiej.                    III. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 2 – 3 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Jury oceni jeden z nadesłanych wierszy.
IV. Tematyka i forma utworów jest dowolna.
V. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem w
adresie, zawierająca w zaklejonej kopercie kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, ewentualnie numer
telefonu ). Prace należy przesyłać w 4 egzemplarzach. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dołączenie podpisanego przez
autora oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Adama 2022”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”
VI. Jury powołane przez organizatora w składzie:
Adam Gwara
Adam Ochwanowski
Adam Ziemianin
oceni nadesłane utwory oraz przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
I – 1000 zł.

II – 700 zł.

III – 500 zł.
oraz trzy wyróżnienia po 300 zł.
Nagrodzone i wyróżnione prace będą opublikowane na plakacie poetyckim i na portalu ” Mojej Przestrzeni Kultury ”
VII. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie: www.jarubasadam.pl i w mediach m.in. na portalu ” Mojej Przestrzeni
Kultury ” do dnia 20 października 2022 roku. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 września 2022 roku
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Biuro Poselskie Adama Jarubasa
25 – 363 Kielce,
ul. Wesoła 47/49 ,
z dopiskiem „O Laur Adama‘2022”
lub dostarczyć do siedziby organizatora.
VIII. Patronem medialnym Konkursu są: portal literacki ” Moja Przestrzeń Kultury ” i Radio z Qlturą, a patronem honorowym –
Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej
IX. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród drogą mejlową bądź telefoniczną. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród
X. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
palac@chroberz.info lub do Adama Ochwanowskiego – tel. 660 271 154
XI. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i
wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.
XII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne Beldonek w
Pińczowie
2. W ramach konkursu Administrator danych przetwarzał będzie imiona, nazwiska, email oraz adres do korespondencji uczestników.
3. Dane wymienione w ust. 2 przetwarzane są na podstawie zgody.
Zgoda ta jest dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed
jej wycofaniem.
4. Celem przetwarzania danych jest identyfikacja uczestników konkursu oraz umożliwienie powiadomienia laureatów o przyznanych nagrodach.
5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i usunięte nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia jego zakończenia.
6. Autor ma prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko ich przetwarzaniu.