I Świętokrzyskie Forum Rolnicze
25 czerwca 2018
„Jeżeli zapomnę o nich, Ty Panie Boże na niebie zapomnij o mnie!” 75. rocznica pacyfikacji Michniowa
14 lipca 2018

Rewitalizacja naszych “małych ojczyzn”

Gmina Opatowiec, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój i Dwikozy znalazły się w gronie 26 samorządów, którym zostały przyznane dotacje na rewitalizacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem projektów jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez działania zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego, odnowienia fizycznego i przestrzennego obszaru przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne.

 

SWIETOKRZYSKIE rozwija się i pięknieje każdego dnia dzięki owocnej współpracy samorządów‼️🏗👏 Dziś podpisaliśmy i…

Opublikowany przez Adam Jarubas Wtorek, 26 czerwca 2018

 

Gmina Dwikozy zrealizuje projekt: „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”. Koszt całkowity przedsięwzięcia to: 5 866 999,54 PLN. Dofinansowanie: 4 255 894,31 PLN. W ramach projektu przewidziano: zagospodarowanie Parku „Zieleniec”, zagospodarowanie centrum miejscowości m.in. budowa ściany wodnej, terenu rekreacyjnego, budowa kanalizacji burzowej, wykonanie parkingów na terenie po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren poprzemysłowy), wykonanie oświetlenia na ul. Mostowej, poprawę funkcjonalności ul. Słonecznej i Spacerowej, wykonanie ciągu pieszo–jezdnego łączącego zabudowania mieszkaniowe, bez bezpośredniego dostępu do ul. Górnej, wykonanie przejścia pieszego pomiędzy ulicami Górną i Rzeczną, rozbudowę obiektu przy ul. Sportowej, rozbudowę zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej, przebudowę budynku Szkoły Podstawowej na Dzienny Dom Pobytu. Okres realizacji: 1.04.2018 r. – 31.12. 2020 r.

„Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” – to projekt o wartości: 5 760 588,60 zł. Dofinansowanie to: 3 371 261,97 zł. Zakres projektu obejmuje: utworzenie parku zdrojowego, zagospodarowanie terenu wokół zalewu, utworzenie deptaka na części ul. 1 Maja, przebudowę wybranych odcinków kanalizacji sanitarnej i pokąpielowej, zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, przebudowę ul. Cichej, części ulic Kościuszki i Kościelnej, budowę windy przy budynku Ośrodka Zdrowia, wykonanie monitoringu miejsc publicznych, zagospodarowanie terenu przed budynkiem Restauracji Magnolia oraz w obrębie pasa drogi powiatowej. Okres realizacji: 2.04.2018 r. – 31.08.2021 r.

Gmina Opatowiec na realizację projektu: „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” otrzymała dofinansowanie w kwocie: 2 684 048,49 złotych. Wartość przedsięwzięcia ogółem to: 4 314 694,19 zł. Wydatki kwalifikowalne: 4 248 055,30 zł. Projekt zakłada: stworzenie produktu turystycznego – ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły, zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, nadanie nowych funkcji działce nr 70 – utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, parkingu, utwardzenie drogi, przebudowę chodników na rynku i uliczkach przylegających, przebudowę drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły, utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego, przebudowę wiaty przystankowej, zastosowanie oświetlenia OZE, przebudowa Domu Kultury w Opatowcu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia, zakup sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury, adaptację budynku gospodarczego na toalety oraz pomieszczenie magazynowe, przebudowę boiska szkolnego, wymianę sieci wodociągowej na Rynku, montaż monitoringu, utworzenie mini bazarku, termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia, zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego cmentarza z I wojny światowej. Czas realizacji inwestycji: 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

“Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn etap 2“- to projekt, który pozwoli na realizację drugiego etapu rewitalizacji Nowego Korczyna. Koszt całkowity przedsięwzięcia to: 5 800 000 zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie: 4 200 000 zł (75%). W ramach dużej podzielonej na etapy inwestycji, która rozpocznie się jeszcze w tym roku, przewiduje się m.in.: uporządkowanie i zagospodarowanie placu nad Nidą, wykonanie elewacji oraz wymianę centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej, remont i oznakowanie ulic, wymianę wodociągu, modernizację kanalizacji i oświetlenia ulicznego, utwardzenie placu przy kościele, remont organistówki, doposażenie placu zabaw. Prace zaplanowano na lata 2018-2022.