Infrastruktura
5 października 2015
Turystyka
4 października 2015

Nowoczesna, świętokrzyska wieś rozkwitła

Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich podnosi się jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich – poprzez dostęp do infrastruktury technicznej oraz społecznej, a także tworzenie warunków do aktywności społeczności lokalnych i włączenia jej w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego.

PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej i LEADER. Wszystkie są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz oddział regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Województwo Świętokrzyskie otrzymało na wdrażanie tzw. ”działań regionalnych” środki w wysokości około 550 mln zł. Były one przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu „odnowy wsi”, „podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „melioracji”, „scalania gruntów rolnych” oraz działania LEADER.

Z programu wybudowano między innymi : 260 km sieci wodociągowych, 690 km kanalizacji sieciowych, 11 oczyszczalni ścieków, 5 580 oczyszczalni przydomowych, 10 targowisk stałych, prawie 10 km wałów przeciwpowodziowych.

Chętnie sięgały po nie samorządy i Lokalne Grupy Działania, tych w województwie świętokrzyskim mamy 18. Ich celem jest realizacja opracowanych wspólnie z mieszkańcami Lokalnych Strategii Rozwoju. Cztery świętokrzyskie lokalne grupy działania mają charakter międzywojewódzki, co oznacza, że poza gminami województwa świętokrzyskiego obejmują także gminy z województw ościennych, tj. śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Wysoka stopa wykorzystania Śródków PROW 2007-2013 czyni nas jednym w liderów w kraju. - Mówiąc o tym programie, nie można nie wspomnieć jak ważny jest jego wymiar społeczny. Jest on bardziej widoczny, niż wszelkie inwestycje. Pozwala, by mieszkańcy małych społeczności integrowali się przy projektach, kreatywnie patrzyli, jak poprawić życie na wsi - podkreśla Adam Jarubas.

Pula środków  w nowym PROW na lata 2014-2020 to ponad 13,5 mld euro, które będą wydatkowane na sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich: transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, zwiększanie rentowności gospodarstw, wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów, przechodzenie w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną oraz promowanie włączenia społecznego.