Gospodarczy potencjał
6 października 2015
Rolnictwo oraz świętokrzyska wieś
5 października 2015

Nowe, lepsze drogi

Nowe nawierzchnie, poszerzone w wielu miejscach jezdnie, przebudowane skrzyżowania i chodniki – to wszystko znacznie usprawnia i przyspiesza komunikację w regionie, ale też poprawia bezpieczeństwo i standard podróżowania. Ostatnie lata były bardzo udane pod względem inwestycji drogowych i komunikacyjnych.

W ostatnim czasie doszło do skutku kilka ważnych inwestycji drogowych o znaczeniu ponadregionalnym. To odcinki, które komunikacyjnie „otwierają” województwo na inne regiony – Śląsk, Małopolskę czy Podkarpacie. Jedno z najważniejszych zadań – zrealizowane wspólnie z województwem podkarpackim – to budowa mostu w Połańcu wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 i połączeniem jej z drogą wojewódzką nr 875.

Trzynastoprzęsłowy obiekt ma blisko kilometr długości i ponad 15 metrów szerokości. Jego budowa to tylko część całego projektu. Jednocześnie powstawały drogi dojazdowe, ciągi piesze, wykonano odwodnienie dróg i przebudowę wałów. Poza tym realizowano nowe fragmenty tras wojewódzkich po obu brzegach Wisły, w tym odcinek trasy nr 764 ze Staszowa do Połańca. Całkowity koszt projektu to około 200 mln złotych, przy czym udział Świętokrzyskiego wynosi blisko 50 procent tej kwoty. Środki unijne pozyskane dla obu województw z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej stanowią 85 % wartości przedsięwzięcia.

Ogromne znaczenie ma też modernizacja drogi 786 łączącej region świętokrzyski ze śląskim. To 70-kilometrowa trasa prowadząca na Częstochowę, która została przebudowana w dwóch etapach. Trasa wiedzie przez Łopuszno – Włoszczowę, a w dalszej perspektywie planowana jest budowa obwodnicy Włoszczowy.

W czerwcu 2015 roku zakończono modernizację fragmentu drogi wojewódzkiej 768 w Działoszycach, co spowodowało oprawę płynności ruchu, komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a także polepszenie warunków mieszkańców poprzez  ograniczenia hałasu i drgań. Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km 34+214 do km 35+760 w granicach administracyjnych miasta i gminy Działoszyce” to część większego projektu obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju , drogi wojewódzkiej973 (Busko-Zdrój), odcinka w Działoszycach oraz przebudowę drogi wojewódzkiej 973w Dobrowodzie.

W lipcu 2015 roku zakończono dwie inwestycje: remont ulicy Młynarskiej we Włoszczowie oraz  ulicy Lubelskiej w Sandomierzu. Inwestycja we Włoszczowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów-Nagłowice od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską wyniosła 7,5 mln zł, w tym ponad 6 mln pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja w Sandomierzu polegała na przebudowie ulicy Lubelskiej w Sandomierzu (DW 777) na długości 2261 metrów. Ulica  stanowi część drogi wojewódzkiej nr 777, czyli szlaku komunikacyjnego, który prowadzi z Sandomierza przez Dwikozy i Zawichost do Annopola. Wartość projektu to blisko 7,8 miliona złotych, z czego 85% to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

We wrześniu 2015 roku oddano do użytku przebudowaną drogę wojewódzką nr 752 w miejscowości Św. Katarzyna.   Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Mała Pętla Świętokrzyska – przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice-Nowa Słupia”. Waga inwestycji jest znacząca z uwagi na turystyczne walory okolicy i dużą popularność, jaką cieszy się wśród turystów.

W Kazimierzy Wielkiej pod koniec 2013 roku oddano czterdziestokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 776 zmodernizowany w ramach zadania obejmującego rozbudowę tej drogi od granicy województwa do Buska-Zdroju. Trasa Kraków – Busko łączy drogę krajową 73 Kielce – Tarnów z Krakowem, dużym węzłem komunikacyjnym. Rozbudowa w 85% była dofinansowana z RPO WŚ. Wartość inwestycji to prawie 110 mln zł. Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 przebiegającego przez Kazimierzę Wielką ułatwiła wyjazd na Kraków.

Rozbudowano także drogę wojewódzką nr 973 Busko-Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku o długości ponad czterech kilometrów. To ważny szlak komunikacyjny łączący drogę krajową 73 Kielce – Tarnów z drogą krajową 79. Wartość inwestycji przekracza 17,5 mln zł, przy 85-procentowym dofinansowaniu w ramach RPO WŚ.

Kolejna ważna inwestycja o międzyregionalnym znaczeniu to oddany pod koniec 2012 roku 35-kilometrowy odcinek drogi 765 z Chmielnika do Staszowa z prawie czterokilometrową obwodnicą Kurozwęk. Droga wojewódzka nr 765 łączy dwie drogi krajowe (73 i 79) i znajduje się na szlaku komunikacyjnym łączącym Jędrzejów z Osiekiem. Inwestycja otwiera nowy szlak komunikacyjny ze Śląska poprzez drogi krajowe nr 78 i 79 w kierunku Rzeszowa i autostrady A-4. – Zmodernizowana droga z obwodnicą Kurozwęk, nie tylko poprawia bezpieczeństwo podróżowania i komfort życia mieszkańców tych terenów, ale także atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną gmin powiatów staszowskiego i buskiego – podkreślał podczas otwarcia marszałek Adam Jarubas. Wartość inwestycji to ponad 80 mln zł, z czego połowę stanowiło dofinansowane w ramach PO RPW 2007-13.

W sierpniu 2011 roku otwarto po przebudowie odcinek drogi wojewódzkiej nr 973 na terenie gminy Nowy Korczyn. Wartość inwestycji przeprowadzonej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyniosła blisko 11,3 mln zł, a pieniądze pochodziły w całości z budżetu województwa. Najpierw przebudowano 3-kilometrowy odcinek Piasek Wielki – Strożyska. W drugim etapie podobnymi pracami objęto odcinki Dobrowoda – Piasek Wielki o długości blisko 2,5 km oraz odcinek Strożyska – Nowy Korczyn o długości 3,4 km.

Również w połowie 2011 roku oddano do użytku jedną z ważniejszych inwestycji drogowych w ostatnich latach – przebudowane drogi wojewódzkie nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska i nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska. – Trasa stanowi kontynuację idei Pętli Świętokrzyskiej, czyli całego układu komunikacyjnego w rejonie Gór Świętokrzyskich. Ułatwia także dojazd do Sanktuarium na Świętym Krzyżu – podkreślał znaczenie tej inwestycji Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego podczas uroczystego oddania dróg. Projekt Mała Pętla Świętokrzyska etap 2 został zrealizowany przy dofinansowaniu z RPO WŚ 2007-2013. Łączna długość przebudowanych dróg to 9 km, a koszt zadania – prawie 33,7 mln zł.

We wrześniu 2014 roku otwarto wyremontowaną drogę na odcinku Staszów-Osiek, ponad 17 kilometrowy odcinek. Inwestycja za blisko 40 milionów złotych znacznie poprawiła  bezpieczeństwo i komfort jazdy na odcinku o natężonym ruchu drogowym.

Inwestycją o bardzo dużym znaczeniu dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego jest oddana w połowie 2012 roku droga wojewódzka nr 751 Suchedniów – Ostrowiec wyremontowana na prawie kilometrowym odcinku ul. Traugutta. Była ona w fatalnym stanie technicznym, a to ważny odcinek, łączący jedno z największych miast w regionie ze stolicą województwa.

W Końskich w 2013 roku oddano do ruchu nie tylko przebudowany jedenastokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 728, ale też długo wyczekiwaną obwodnicę Końskich o długości ponad 4 km. Przebudowa objęła odcinek od Sielpi aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w Końskich. Od tego punktu kierowcy mogą już jechać nowo wybudowaną obwodnicą, która znacznie odciąża centrum miasta.

W Ćmielowie w 2013 roku zakończono modernizację przebiegającego przez miasto odcinka drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów. Przebudowa kosztowała około 3 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO WŚ, w tym 500 tys. zł pochodziło z budżetu gminy, której bardzo zależało na inwestycji.

Ważną i oczekiwaną inwestycją jest również oddana w drugiej połowie 2013 roku 2,5-kilometrowa obwodnica Rakowa w ciągu drogi wojewódzkiej numer 764 łączącej Kielce z powiatem staszowskim oraz budowanym mostem na Wiśle w Połańcu. Dzięki temu wyprowadzono ruch z centrum miejscowości i skrócił się czas podróży na trasie Kielce – Staszów – Połaniec. Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, przy 85-procentowym dofinansowaniu unijnym.

We wrześniu 2014 roku oddano rozbudowany ponad 17-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 765 Staszów – Osiek wraz z budową dwukilometrowej obwodnicy Osieka, która połączyła drogę wojewódzką 765 z drogą krajową 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków – Katowice. Zakres robót obejmował m.in. poszerzenie jezdni i wzmocnienie nawierzchni. Całkowita wartość inwestycji to ponad 44 mln 800 tys. zł, przy 85-procentowym dofinansowaniu z PO RPW 2007-2013.