Infrastruktura
5 października 2015

Wzmocnienie świętokrzyskiego biznesu poprzez wsparcie mikro, małych i średnich firm unowocześniając ich wyposażenie, inwestując w nowe technologie, czy promując na targach i misjach gospodarczych – to wszystko sprawia, że konkurencyjność świętokrzyskich firm na rynkach Unii Europejskiej rośnie. Dodatkowo tworzenie środowiska przyjaznego zewnętrznym inwestorom oraz rozwijanie tych istniejących w regionie sprawia, że Świętokrzyskie buduje swój potencjał w sferze gospodarczej.

Przedsiębiorstwa działające w województwie świętokrzyskim jeszcze kilka lat temu były w większości niedoinwestowane, mało innowacyjne oraz tworzyły zbyt mało miejsc pracy. Teraz jest inaczej.

Zmieniło się to dzięki bezpośredniemu wsparciu inwestycyjnemu pozyskiwanemu przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jak również za sprawą udostępnianych dla nich pożyczek i poręczeń, dzięki którym zwiększały się szanse na przezwyciężenie barier rozwoju przedsiębiorczości w Świętokrzyskim.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 preferowane były projekty, dotyczące bezpośredniego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, składane przez podmioty działające w sektorze produkcyjnym i usługowym oraz inwestycje generujące nowe miejsca pracy. Należy w tym miejscu wspomnieć o komplementarnym wsparciu pozyskiwanym przez przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. na szkolenia, doradztwo, podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników. Środki z tego programu były często uzupełnieniem wsparcia dla firm korzystających z RPOWŚ.

Inwestycje w świętokrzyskich firmach

W ramach działania: ” Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” wspierane był m.in. projekty dotyczące:

– inwestycji związanych z rozwojem i rozbudową przedsiębiorstwa, unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych, zakupem wyników prac B+R i/lub praw własności przemysłowej,

– inwestycji związanych z dostosowaniem technologii/produktów/usług do wymagań dyrektyw unijnych,

– organizacji lub udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami zagranicą

– dofinansowania kosztów utworzenia i wyposażenia nowych stanowisk pracy związanych z rozszerzeniem działalności gospodarczej i/lub wdrożeniem działań innowacyjnych obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian w procesie produkcji lub sposobie świadczenia usług.

Ponadto wspierane są przedsięwzięcia w zakresie rozwoju powiązań kooperacyjnych firm, zwiększających ich konkurencyjność na rynkach Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Inwestycje tego typu powinny znacznie poprawiać system współpracy i zarządzania grupą przedsiębiorstw, lub w sposób innowacyjny wpływać na sytuację ekonomiczną grupy przedsiębiorstw.

Zarezerwowano również środki na rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych, jak również na tworzenie nowych tego typu podmiotów.

W ramach RPOWŚ 2007-2013 z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości – podpisano 585 umów na łączną kwotę dofinansowania 349 672 354,90 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 125 415 166,11 EUR, co stanowi 99,30% realizacji łącznej alokacji EFRR. Szczegółowo podpisano:

-314 umów z mikroprzedsiębiorcami,

– 173 umowy z małymi przedsiębiorstwami,

– 62 umowy ze średnimi przedsiębiorstwami,

– 21 umów dotyczących tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw,

– 7 umów mających na celu tworzenie i rozbudowę funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych,

– 8 umów na realizacje projektów z zakresu inwestycji dla instytucji otoczenia biznesu.

Z tego działania zarezerwowano również środki w wysokości 29 032 291 EUR EFRR, na wspieranie instrumentów inżynierii finansowej –„Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych.”

Najwięcej pod względem wartości pożyczek udzielono mikroprzedsiębiorstwom. Jest to najliczniejsza i zarazem najbardziej niedoinwestowana grupa podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w regionie. Ze względu na wysokie koszty i skomplikowane warunki pozyskania kredytu oraz mało rozwiniętą ofertę bankową dla MŚP, szczególnego znaczenia nabiera możliwość dofinansowania przedsiębiorstwa ze środków, które oferują regionalne fundusze pożyczkowe.

Dodatkowo do końca 2014 roku zrealizowano 515 projektów:

– 287 mikroprzedsiębiorstwa,

– 151 małe przedsiębiorstwa,

– 61 średnie przedsiębiorstwa,

– 8 projekty zrealizowane przez grupy przedsiębiorstw,

– 8 projektów zrealizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Na gospodarczy potencjał regionu duży wpływają inwestycje w nowe technologie, które podnoszą przede wszystkim konkurencyjność firm. Z RPOWŚ z działania „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” podpisano 122 umowy na łączną kwotę dofinansowania 123 264 617,77 EUR, w tym 122 973 872,03 EUR to środki z EFRR, co daje 100,24 % realizacji środków EFRR przeznaczonych na realizację

Inwestycja w promocję gospodarczą i turystyczną regionu, w placówki kulturalne i sportowe to przedsięwzięcia dające najwyższe zyski dla naszego województwa. O zmniejszeniu dystansu rozwojowego regionu świętokrzyskiego świadczy również wartość PKB na mieszkańca, która pokazuje znaczenie i siłę zachodzących zmian dla przeciętnego mieszkańca. PKB per capita (wg parytetu siły nabywczej) dla świętokrzyskiego osiągnął w 2013 r. poziom 49% przeciętnej dla UE. Należy jednak podkreślić, że poziom PKB osiągany w województwie świętokrzyskim nadal należy do najniższych spośród regionów UE.

Poniżej zaprezentowano przykłady projektów objęte dofinansowaniem, które w najpełniejszy sposób przyczyniają się do realizacji priorytetów i celów Strategii UE Europa 2020:

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy “AMID” poprzez rozbudowę i modernizację linii produkcyjnej, wdrożenie nowatorskich rozwiązań produkcji i uruchomienie specjalistycznego Laboratorium.” Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Amid” Piotr Mikołajczyk w ramach działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Koszt całkowity projektu wyniósł 1,19 mln EUR, w tym kwota dofinansowania z EFRR 0,35 mln EUR.

Projekt polegał na rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie na rynek dodatkowego innowacyjnego produktu (big-bag rolowany) oraz na zasadniczej zmianie dotychczasowego procesu produkcji. Dzięki realizacji inwestycji firma może dostarczyć na rynek europejski każdy rodzaj big-bagów dostosowując metodę jego wykonania oraz zastosowane półprodukty do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, uruchomienie specjalistycznego laboratorium gwarantuje stały nadzór nad jakością użytych półproduktów zapewniając wybór tylko tych charakteryzujących się najwyższymi właściwościami. Posiadanie laboratorium pozwoliło nawiązać także współpracę z jednostkami naukowymi, co ułatwi pracę nad systematycznym podnoszeniem jakości stosowanych półproduktów. Dodatkowo, laboratorium daje firmie możliwość pozyskania nowych klientów oraz partnerów biznesowych, głównie wśród odbiorców zagranicznych i firm krajowych. Dla osiągnięcia celów projektu zatrudnionych przez beneficjenta zostało 21 osób. Wprowadzono w firmie 5 nowych usług oraz 4 innowacje. Projekt wpisuje się w priorytet Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth. Inteligentny rozwój oznacza zwiększenie roli wiedzy i innowacji, jako sił napędowych naszego przyszłego rozwoju.

Drugim przykładem jest projekt „Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu”. Beneficjentem projektu było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) w Sandomierzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt realizowany był w latach 2008-2013 w ramach działania 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Koszt całkowity projektu wyniósł 1 17 mln EUR, w tym kwota dofinansowania z EFRR 0,48 mln EUR.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM w Sandomierzu, obsługującej miasto Sandomierz i okoliczne gminy. Inwestycja zakłada realizację następujących obiektów i prac: – rozbudowę istniejącej hali sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,- instalację linii technologicznej, składającej się m.in. z taśmy sortowniczej i prasy belującej kanałowej, a w niej strefy:

-przyjęcia odpadów surowcowych

-segregacji wstępnej

-segregacji ręcznej

-załadunku balastu

-belowania surowców wtórnych

-czasowego deponowania zbelowanych surowców i załadunku na środek transportu

-wyposażenie sortowni w maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sortowni.

Realizacja inwestycji skutkuje szeregiem korzyści społecznych jakie zostaną osiągnięte poprzez jego realizację. Przede wszystkim ograniczeniu ulegnie ilość odpadów komunalnych trafiających na składowiska, tym samym zwiększy się wielkość odzyskanych surowców w procesie technologicznym. Ww. efekty przyczynią się do zmniejszenia kosztów działalności z tytułu opłat wynikających z konieczności wywozu odpadów na wysypisko śmieci. Na stan środowiska naturalnego korzystnie wpłynie także możliwość minimalizacji i eliminacji zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami. gospodarczy. W wyniku realizacji projektu 80 877 osób zostanie objęta systemem zagospodarowania odpadów. Projekt wpisuje się również w priorytet Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej (suistainable growth).

Gotowe grunty pod inwestycje

Na terenie województwa świętokrzyskiego prężnie działa Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, która skupia blisko 60 przedsiębiorstw z całej Polski. Inwestorom oferuje profesjonalnie przygotowane tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną. Tereny obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi – hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe – jak też obszary wyposażone w infrastrukturę techniczną, ale bez budynków. Strefa posiada swoje „podstrefy” na terenie całego regionu i nie tylko, które mieszczą się w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu, Suchedniowie, Końskich, Skarżysko-Kamiennej, Szydłowcu, Tułowicach, Morawicy, Iłży, Mniszkowie, Stąporkowie, Puławach, Kielcach, Sędziszowie.

Rynek pracy

Na przestrzeni 2014 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 33,9 tys. wolnych miejsc praccy i miejsc aktywizacji zawodowej o 23,6% więcej niż w roku 2013 r. Z sektora prywatnego pochodziło 72,5% miejsc pracy a z publicznego 27,5%.

Najwięcej ofert wpłynęło z sektora usługowego 73,9% i przemysłowego 25,3 %.

W 2014 r. aktywnymi programami wsparcia rynku pracy objęli ponad 25 tys. bezrobotnych osób, tj o 4 tysiące więcej osób w roku 2013. Ponad połowę osób zaktywizowanych stanowiły osoby odbywające staże u pracodawcy. Z nowych form wsparcia wprowadzonych w maju 2014 r. skorzystało blisko 2 tys. osób w tym w większości młodych osób do 30 roku życia m.in. w ramach bonów stażowych oraz bonów szkoleniowych.

Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukończyło blisko 3 tys. osób.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego samorządy powiatowe sfinansowały szkolenia, egzaminy oraz studia podyplomowe ponad 350 pracownikom powyżej 45 roku życia.

Indywidualnym poradnictwem zawodowym objęto ponad 4,1 tys. osób natomiast poradnictwem grupowym 4,2 tys. osób. Z indywidualne informacji zawodowej skorzystało prawie 8,5 tys osób, natomiast z grupowej informacji zawodowej 4,6 tys. osób.

 Na koniec grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 75,4 tys. osób i była mniejsza o 16,3% (tj. o 14,7 tys. osób) niż rok wcześniej. A na koniec sierpnia 2015 roku stopa bezrobocia w regionie osiągnęła poziom – 12,5 procent.

Nowe rozdanie

 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 przez samorządy było wdrażanych ok. 25 proc. wszystkich środków, obecnie będzie to niemal 40 proc., czyli 31,28 mld euro.

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będzie 1,36 mld euro do wydania w ramach 11 osi priorytetowych: innowacje i nauka, konkurencyjna gospodarka, efektywna i zielona energia, dziedzictwo naturalne i kulturowe, nowoczesna komunikacja, rozwój miast, sprawne usługi publiczne, rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, włączenie społeczne i walka z ubóstwem, otwarty rynek pracy i pomoc techniczna.

Celem programu jest zdynamizowanie rozwoju gospodarki województwa, w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne i wzrost poziomu kapitału społecznego.