Turystyka
4 października 2015
Sport
2 października 2015

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

W latach 2010-2014 Samorząd Województwa na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczył 185 672 732 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 42 318 567 zł. Środki te zostały wykorzystane m. in. na działalność statutową i bieżące utrzymanie, prace remontowo- konserwatorskie, wspieranie działań stowarzyszeń twórczych, dofinansowanie imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, ale również na zadania inwestycyjne.

Rozwój infrastruktury kulturalnej

Jednym z ważniejszych projektów była budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach – współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego rozbudowano Park Etnograficzny w Tokarni i dworek Laszczyków w Kielcach, a przy udziale środków z budżetu województwa wykonano ogrodzenie oraz zmodernizowano kotłownię w Parku Etnograficznego w Tokarni.

Poza tym trwa remont i przebudowa Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie – realizowane ze środków MKiDN i budżetu województwa. W toku jest realizacja projektu „Stworzenie sieci WiFi oraz zakup oprogramowania – aplikacji stanowiącej interaktywny przewodnik po skansenie w Tokarni” (udział środków MKiDN).

Ostatnie lata były również doskonałym czasem dla dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu województwa odrestaurowano Zespół Pałacowy wraz z ogrodem włoskim (m. in. zrealizowano przebudowę sieni i izby dolnej pałacu, baszty prochowej, studni z XVII wieku), a ekspozycje wzbogacono o prezentacje multimedialne i interaktywne. Zmodernizowano oraz wyposażono Kamienicę pod Trzema Herbami przy ul. Rynek w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu. Inwestycję tę współfinansowano ze środków EFRR, z budżetu województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Piwnice odkryte w Kamienicy pod Trzema Herbami zaadaptowano na ekspozycję archeologiczną Muzeum Narodowego. W ostatnich latach powiększono kolekcje muzealne: w Muzeum Narodowym dokonując zakupu obrazów „Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu” Johanna Lissa, „Polowanie” Franciszka Kostrzewskiego oraz kolekcji obrazów Mariana Czapli, a w Muzeum Wsi Kieleckiej – przez zakup kolekcji prac Pawła Pierścińskiego.

Poza tym po ukończeniu w 2010 r. wieloletniej inwestycji budowy Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie pozyskano wsparcie finansowe MKiDN na zakup wyposażenia, montaż multimediów i wykonanie scenografii przy realizacji wystawy Bajkowy Świat. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zmodernizowano i rozbudowano pracownię Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz system archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych (przy udziale środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+).

W latach 2010-2014 w ramach Programu Rozwoju Bibliotek z udziałem środków finansowych Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowano szereg zadań wpływających na poprawę działalności bibliotek, w tym także doposażenie bibliotek w sprzęt komputowy.

„Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion- Ogród” to z kolei projekt realizowany przez Wojewódzki Dom Kultury wspólnie z gminą Kielce przy udziale środków RPO WŚ 2007-2013. WDK zakupił również sprzęt i wyposażenie dla Platformy Informacji Kulturalnej (PO MKiDN) oraz zmodernizował wyposażenia swojego kina (zakup projektora cyfrowego do projekcji 2D).

Ochrona zabytków

Przyjęto „Program opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016”. Na zadania z zakresu ochrony zabytków w latach 2010-2014 Samorząd Województwa przeznaczył w ramach udzielonych dotacji ponad 3 mln zł, w tym ponad 1 mln 200 tys. dla wojewódzkich instytucji kultury. Środki te przeznaczane były na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane, służące zabezpieczaniu i utrzymaniu zabytków w jak najlepszym stanie.

W Muzeum Narodowym w Kielcach wykonano remont i adaptację przyziemia baszty południowo-wschodniej dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz remont i przebudowę pomieszczeń na poziomie piętra skrzydła południowego Pałacu. W Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizowano szereg prac przy zabytkowych obiektach w Tokarni, m.in.: konserwację, impregnację i wymianę pokryć dachowych oraz remont obiektów drewnianych, wykonano remont i konserwację instalacji odgromowych, dokonano montażu instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej.

W Teatrze im. Stefana Żeromskiego wykonano remont foyer i klatki schodowej budynku głównego oraz remont dachu i poddasza w zachodniej oficynie. W Wojewódzkim Domu Kultury wyremontowano m. in. klatkę schodową, wymieniono instalację elektryczną, część stolarki okiennej i drzwi. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przeprowadzono konserwację starodruków, wykonano digitalizację druków z kolekcji zabytkowej oraz regionalnej m.in. przeprowadzono prace konserwatorskie zabytkowych zbiorów bibliotecznych oraz mikrofilmowanie i digitalizację archiwalnych gazet regionalnych.

Z dotacji korzystały nie tylko wojewódzkie instytucje kultury. Kościół Rektoralny w Rytwianach uzyskał wsparcie na renowację tynków ścian i sklepień oraz odtworzenie zabytkowych elementów w Domu Braci Konwersów Zespołu Pokamedulskiego. Zespół pokamedulski w Rytwianach jest cennym zabytkiem klasztornej architektury wczesnobarokowej, a prace pozwoliły na zabezpieczenie zachowanych zabudowań oraz odtworzenie odsłoniętych w trakcie prac badawczych elementów kamedulskiej zabudowy.

Klasztor Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie otrzymał środki na wymianę pokrycia dachowego i części elementów konstrukcyjnych. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu pozyskała dotację na prace konserwatorskie przy figurze św. Dominika na przykościelnym cmentarzu. Wykonano także I etap konserwacji 18 obrazów olejnych na płótnie i deskach z ok. XVII w. Muzeum Regionalne w Wiślicy otrzymało wsparcie na prace w podziemiach Bazyliki Mniejszej, na przegląd i konserwację posadzki świątyni romańskiej oraz na odgrzybianie i konserwację reliktów romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi.

Ogółem w latach 2010-2014 przekazano dotacje celowe na prace realizowane w obiektach zabytkowych dla 108 beneficjentów (jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, parafii i klasztorów).