Maniacy działania opanują województwo świętokrzyskie?
20 października 2017
Adam Jarubas odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego
27 października 2017

„Poland: Catching-up Regions”

W regionie świętokrzyskim przebywali z wizytą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Ministerstwa Rozwoju. Była ona związana z konferencją podsumowującą efekty wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego realizowanej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i m.in. Województwem Świętokrzyskim pod nazwą „Poland: Catching-up Regions”. W Sandomierzu odbyło się spotkanie poświęcone rezultatom inicjatywy CATCHING – UP REGIONS w regionie świętokrzyskim dotyczące m.in. szkolnictwa zawodowego i instytucji otoczenia biznesu. W spotkaniu uczestniczyli m. in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Erich Unterwurzacher, przedstawiciel Banku Światowego Paul Kriss.

 

Catching Up Regions to inicjatywa Komisji Europejskiej, której głównym celem jest przezwyciężenie najważniejszych barier w szybszym wzroście regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Do współpracy w ramach inicjatywy zaproszono dwa regiony rumuńskie oraz dwa województwa Polski Wschodniej: Świętokrzyskie i Podkarpackie. Komisja Europejska zaprosiła także do współpracy przy tym projekcie: Ministerstwo Rozwoju, Bank Światowy, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, inne instytucje regionalne.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji działań zawartych w Action Planie miało miejsce w Kielcach 14 kwietnia 2016 r. CEL Celem inicjatywy była identyfikacja czynników ograniczających wzrost gospodarczy w słabiej rozwiniętych regionach europejskich oraz – na tej podstawie udzielenie im pomocy doradczej, w zakresie zindywidualizowanych działań (specyficznych dla każdego regionu), przyczyniających się do redukcji tych ograniczeń, w celu poprawy warunków dla inwestowania i wzrostu gospodarczego. Pilotażowy program zakładał przygotowanie, przy wsparciu ekspertów Banku Światowego, regionalnego planu działań:

– na rzecz aktywizacji przedsiębiorczości, sposobów poprawy warunków rozpoczynania działalności gospodarczej w regionie, identyfikacja oraz zapewnienie pakietu usług wsparcia biznesu,
– wzmocnienia kształcenia zawodowego – szybka ścieżka wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego oraz
– efektywnego planowania przestrzennego.

CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY?
Działanie dotyczące szkolnictwa zawodowego:
• Eksperci Banku Światowego przeprowadzili badania i wywiady wśród przedstawicieli szkół zawodowych i przedsiębiorców z obszaru województwa świętokrzyskiego na podstawie których opracowano Raport zawierający główne wnioski z przeprowadzonej analizy oraz zawarto dobre praktyki z innych krajów, w których system kształcenia zawodowego jest ściśle powiązany z rynkiem pracy.
• Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej na podstawie wzorców współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi zawartych w Raporcie opracował efektywny mechanizm wdrażania kształcenia dualnego, który to zostanie sprawdzony w ramach realizacji nowego projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Projekt finansowany będzie z programu POWER, działanie 4.1 Innowacje społeczne. Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego (zgodnie z podstawą programową łączna liczba godzin kształcenia praktycznego wynosi 735) ze szkół do przedsiębiorstw. Innowacyjna będzie również forma realizacji projektu – grantowa. Granty na działania wdrażające kształcenie praktyczne uczniów w przedsiębiorstwach, w tym koszty szkoleń BHP dla uczniów, przygotowania stanowiska pracy, stypendium dla uczniów, zwrotu kosztów dla przedsiębiorców, w ramach konkursu będzie udzielał UMWŚ. Z grantów mogą skorzystać m.in. szkoły zawodowe, CKP, CKZiU, JST jako organy prowadzące, agencje/centra przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu. Takie podejście zapewni różnorodność i innowacyjność pomysłów grantobiorców oraz trwałość wypracowanych rezultatów. W projekcie założono udział minimum 500 uczniów, którzy będą uczestniczyć w innowacyjnym procesie kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwach przez co najmniej 2 lata nauki, działania wspierające dla szkół, m.in. eksperckie usługi doradcze jak wprowadzić planowane zmiany do programu kształcenia a dla przedsiębiorców, m.in. kursy pedagogiczne dla kadry, która nie ma doświadczenia w prowadzeniu zajęć z młodzieżą oraz udzielenie co najmniej 5 grantów. Łączna przewidywana wartość projektu wynosi prawie 18 mln zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2017 i potrwa do grudnia 2020.

DZIAŁANIE DOTYCZĄCE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU USŁUG IOB:
• Opracowanie modelu voucherów dla przedsiębiorców do wykorzystania na realizację usług oferowanych przez IOB, który może zostać wdrożony w ramach planowanych konkurów ramach RPOWŚ 2014-2020. Bank Światowy opracował raport ze wskazówkami, jak taki model wsparcia przedsiębiorców powinien wyglądać aby zachować jego popytowy charakter i wysoką jakość usług IOB. Zaproponowano w nim również mechanizmy, pozwalające instytucjom otoczenia biznesu na oparcie ich działalności na zasadach rynkowych oraz wypracowanie mechanizmów pozwalających instytucjom otoczenia biznesu na bieżąco odpowiadać na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw.

KOLEJNE KROKI
Bezpośrednio po zakończeniu działań określonych w ramach Inicjatywy w Polsce, Komisja Europejska poprosiła Bank Światowy o dalsze zaangażowanie ukierunkowane na kolejne trzy działania:
– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów: województwo świętokrzyskie i podkarpackie,
– propozycja programu wspierającego termomodernizację domów jednorodzinnych w obszarach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza województwa: małopolskie i śląskie,
– badanie częstotliwości kontroli w przedsiębiorstwach – województwa: lubelskie i podkarpackie.
Będzie to zasadniczo druga faza inicjatywy KE w Polsce. Niektóre kluczowe wnioski z realizowanej inicjatywy zostały ujęte w dokumencie roboczym Komisji zatytułowanym „Konkurencyjność w regionach o niskim dochodzie i niskim wzroście: raport dotyczący regionów słabiej rozwiniętych”.

Iwona Sinkiewicz-Potaczała,

rzecznik prasowy marszałka