Wojewódzka Konwencja Samorządowa PSL w Kielcach
1 maja 2018
3 Maja – uroczystości w Kielcach i Miedzianej Górze w obiektywie
6 maja 2018

Na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków – marszałek Adam Jarubas w Górnie, Bielinach i Nowej Słupi podpisał umowy na realizację inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową. Podpisana została także umowa na rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi.

W ramach Działania 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa w gminie Nowa Słupia przebudowania zostanie istniejąca oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w Starej Słupi. Na terenie gminy rozbudowana zostanie także sieć wodno – kanalizacyjna. Kolejna podpisana umowa dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia. Uzupełniona zostanie również sieć wodociągowa na terenie gminy.

Marszałek Adam Jarubas podpisał także umowę na rozbudowę i przebudowę Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, a także przygotowanie nowych ekspozycji, które maja zapewnić poznawanie historii pradawnych hutników poprzez scenografię, multimedialne i interaktywne instalacje, bazujące na potencjale endogenicznym obszaru.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków powstanie także w Gminie Górno. Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków w aglomeracji Skorzeszyce. Dzięki tej inwestycji blisko 3,5 tysiąca mieszkańców z terenu gminy Górno uzyska możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Skorzeszycach i kanalizacja sanitarna w Woli Jachowej oraz Górnie. Zamontowany zostanie także inteligentnych system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów” otrzyma również gmina Bieliny. Inwestycja umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszańców Makoszyna, Belna, Lechowa, Górek Napękowskich i Napękowa. Przedsięwzięcie obejmie także budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łagów w miejscowości Lechówek. Działania projektowe obejmują budowę 35,37 km kanalizacji sanitarnej z czego 30,94 km na terenie gminy Bieliny oraz 4,43 km na terenie gminy Łagów.